Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Casa de Asigurări

Categorii de Pensii
Înapoi

Categorii de pensii

CATEGORII DE PENSII SI CONDIȚII GENERALE DE ACORDARE

Conform art. 27, din Legea 72/2016, avocaţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:

1. pensia pentru limită de vârstă;

2. pensia de retragere definitivă din profesie;

3. pensia anticipată;

4. pensia de invaliditate;

5. pensia de urmaş.

C.A.A. va pune în plată pensia pentru limită de vârstă, de retragere definitivă sau pensie anticipată numai dacă avocatul a plătit la zi contribuția legală la sistemul de asigurări sociale al avocaților și majorările de întârziere.

PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condiţiile legale privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Vârsta de pensionare

1. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei;

2. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza prin creşterea vârstei de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 72/2016.

Stagiul minim de cotizare

1. Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani;

2. Creşterea stagiului minim de cotizare se va realiza conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 72/2016.

Stagiul complet de cotizare

1. Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei;

2. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza prin creşterea acestuia conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 1 din Legea 72/2016.

PENSIA DE RETRAGERE DEFINITIVĂ DIN PROFESIE

Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă pot continua exercitarea profesiei de avocat, chiar dacă se pensionează pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute de legea 72/2016 şi de Statutul profesiei de avocat;
După încetarea activității şi radierea din profesie, avocaţii pot solicita calcularea pensiei de retragere definitivă din profesie, în condiţiile legii 72/2016.

PENSIA ANTICIPATĂ

Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, asiguraţilor care au depăşit cu cel puţin 5 ani stagiul complet de cotizare realizat numai în profesia de avocat;
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în calcul perioadele de stagiu asimilat;
Reducerea vârstei prevăzute la punctul a) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de prezenta lege sau de alte legi speciale;
Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se poate transforma, la cerere, numai în pensie pentru retragere definitivă din profesie, după radierea din Tabloul avocaţilor;

Pensia anticipată se acordă cel mult până la împlinirea vârstei de 70 de ani când, din oficiu, avocatul este radiat din Tabloul avocaţilor şi pensia anticipată se transformă în pensie pentru retragere definitivă din profesie şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare;

După transformarea pensiei anticipate în pensie pentru retragere definitivă din profesie, beneficiarul pensiei nu mai poate reveni în profesie;
Pensia anticipată se poate transforma numai în pensie pentru retragere definitivă din profesie fără drept de exercitare a profesiei.

PENSIA DE INVALIDITATE

Au dreptul la pensie de invaliditate avocaţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncă din cauza:

1. bolilor obişnuite;

2. accidentelor de muncă;

3. accidentelor care nu au legătură cu munca.

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea poate fi:

1. invaliditate de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;

2. invaliditate de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoîngriji, fără ajutorul altei persoane.

Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea prevăzută mai sus sunt cele stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

PENSIA DE URMAȘ

Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era
pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmaş:

1. până la vârsta de 16 ani;

2. dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acesteia, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

3. pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie din sistemul public de pensii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea, după soţul decedat, a pensiei de urmaş în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor poate beneficia, la cerere, de o indemnizaţie lunară de urmaş.

Cuantumul indemnizaţiei lunare de urmaş, menţionată la alin. (1), se calculează ca diferenţă între cuantumul pensiei de urmaş la care ar avea dreptul urmaşul dacă nu ar avea pensie proprie şi cuantumul pensiei proprii.