tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Noutati

Hotararea nr. 30

Privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregatire profesionala initiala organizate in anul 2013 in cadrul I.N.P.P.A / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
Afla mai multe

Precizare tematica drept procesual civil, pentru examenul de absolvire , sesiunea noiembrie 2013

??n ceea ce prive??te tematica la disciplina drept procesual civil, urmeaz?? a fi avute ??n vedere dispozi??iile noului Cod de Procedur?? Civila, actualul Cod de procedur?? civil?? ??n raport de data Hot??r??rii nr. 712/28.03.2013 ??i de data intr??rii ??n vigoare a Codului, institu??iile indicate ??n tematic?? r??m??n??nd acelea??i..
Toate trimiterile la articole, cuprinse ??n tematic??, se consider?? a fi f??cute la articolele corespunz??toare din actualul Cod de procedur?? civil??.
Totodat??, urmeaz?? a se avea ??n vedere ??i faptul c?? activit????ile tutoriale desf????urate ??n perioada 25.03.2013 - 25.04.2013 au avut la baz?? dispozi??iile noului Cod de Procedur?? Civil??.

Director INPPA
av. dr. Traian Briciu
Afla mai multe

ANUNT IMPORTANT

Centrul teritorial Galati al I.N.P.P.A. aduce la cunostiinta tuturor candidatilor care au sustinut Examenul de primire in profesia de avocat ca avocat stagiar si a persoanelor care s-au definitivat in alte profesii juridice ??? sesiunea semptembrie 2013 ??? urmatoarele informatii:

  1. potrivit Art. 33 din Regulamentul - Cadru de examen, pentru primirea ??n profesia de avocat candidatul trebuie s?? ob??in?? cel pu??in media 7 (??apte), cu condi??ia ca la fiecare disciplin?? la proba teoretic?? ??i cu caracter aplicativ nota ob??inut?? s?? fie cel pu??in 5 (cinci), ??i
  2. termenul pentru formularea contesta??iilor la notele acordate este de 48 de ore de la data ??i ora afi????rii (p??n?? la data de 12 octombrie 2013, ora 20.00).

Contestatiile vor fi depuse la sediul I.N.P.P.A. din Galati, str. Brailei, nr.153  sau prin fax la numarul  0236.413.071.

DIRECTOR CENTRU TERITORIAL INPPA GALATI,
AVOCAT ION POPA
Afla mai multe

Proces Verbal solutionare contestatii

privind solu??ionarea contesta??iilor la baremul de evaluare ??i notare, formulate de candida??ii care s-au prezentat la proba de examen din data de 25 septembrie 2013 (disciplinele ???Drept Civil??? ??i ???Drept Procesual Civil???).

Afla mai multe

ANUNT IMPORTANT

Termenul de formulare a contesta??iilor la baremul de evaluare ??i notare la proba de examen ???Drept Penal??? ??i ???Drept Procesual Penal??? din data de 27 septembrie 2013 expir?? s??mb??t??, 28 septembrie 2013, ora 14.00.

Contestatiile se pot depune la Baroul Galati, din Galati str.Brailei nr.153 , sau prin fax. la nr. 0236/413071.


VICEPRESEDINTE COMISIE EXAMEN ,
AVOCAT ION POPA
Afla mai multe