tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

COMUNICAT

Septembrie
20
2012
COMUNICAT

Uniunea Na??ional?? a Barourilor din Rom??nia anun???? organizarea examenului de primire ??n profesia de avocat (pentru dob??ndirea titlului profesional de avocat stagiar) ??i de primire ??n profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat ??n alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012.
Examenul se va desf????ura ??n perioada 08 octombrie 2012 -  19 octombrie 2012, conform urm??torului calendar:
- Luni, 08 octombrie 2012 - proba scris?? tip gril?? pentru candida??ii care vor dob??ndi calitatea de avocat stagiar;
- Miercuri, 17 octombrie 2012 - proba scris?? la disciplinele: Drept civil ??i Drept procesual civil (dou?? teze distincte), pentru to??i candida??ii;
- Joi, 18 octombrie 2012 - proba scris?? la disciplina Organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, pentru to??i candida??ii;
- Vineri, 19 octombrie 2012 - proba scris?? la disciplinele Drept penal ??i Drept procesual penal (dou?? teze distincte), pentru to??i candida??ii.
Examenul se va desf????ura la I.N.P.P.A. central precum ??i la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., conform urm??toarei arond??ri:
a) I.N.P.P.A. central (Bucure??ti): Barourile Bucure??ti, C??l??ra??i, Giurgiu, Ialomi??a, Ilfov, Constan??a, Tulcea, D??mbovi??a ??i Maramure??;
b) Centrul teritorial Bra??ov: Barourile Bra??ov, Buz??u, Covasna, Harghita, Mure??, Prahova ??i Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistri??a-N??s??ud, Cluj ??i S??laj;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedin??i, Olt, Arge??, Teleorman ??i V??lcea;
e) Centrul teritorial Ia??i: Barourile Bac??u, Boto??ani, Ia??i, Neam??, Suceava ??i Vaslui;
f) Centrul teritorial Gala??i: Barourile Gala??i, Br??ila ??i Vrancea;
g) Centrul teritorial Timi??oara: Barourile Arad, Bihor, Cara??-Severin, Hunedoara, Satu-Mare ??i Timi??.
Cererile de ??nscriere a candida??ilor la examen, ??nso??ite de actele prev??zute ??n regulamentul de examen aprobat prin Hot??r??rea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicat?? conform art. III din Hot??r??rea nr. 357/03.03.2012 pentru modificarea ??i completarea Regulamentului ??? Cadru privind organizarea examenului de primire ??n profesia de avocat ??i admitere ??n cadrul Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor - INPPA (pentru dob??ndirea titlului profesional de avocat stagiar) ??i de primire ??n profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat ??n alte profesii juridice, se vor depune ??n intervalul  03 septembrie 2012 - 12 septembrie 2012 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaz?? s??-??i desf????oare activitatea ??n cazul ??n care va fi declarat admis.
Regulamentul de examen, tematica ??i bibliografia sunt cele aprobate prin Hot??r??rea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a Consiliului U.N.B.R., republicat?? conform art. III din Hot??r??rea nr. 357/03.03.2012 a Consiliului U.N.B.R. ??i sunt publicate pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro).
Taxa de ??nscriere la examen este de 800 lei ??i se va achita ??n contul Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor - INPPA din Bucure??ti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - Sucursala Unirea - Bucure??ti cu men??iunea ???Tax?? examen primire ??n profesie ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2012???, respectiv ???Tax?? examen primire ??n profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2012???.Inapoi