tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Seminarii regionale ??n cadrul proiectului ???Justi??ie ??n interesul copilului?

Septembrie
05
2011

Uniunea Na??ional?? a Barourilor din Rom??nia

 

COMUNICAT

privind organizarea unor seminarii regionale ??n cadrul proiectului

???Justi??ie ??n interesul copilului???

??n perioada 15 septembrie ??? 27 octombrie 2011, Funda??ia Scheherazade ??n parteneriat cu Ministerul Justi??iei, Ministerul Administra??iei ??i Internelor, Ministerul Muncii, Familiei ??i Protec??iei Sociale, Ministerul Public, Institutul Na??ional al Magistraturii ??i Uniunea Na??ionala a Barourilor din Rom??nia organizeaz?? un num??r de ??ase seminarii regionale ??n cadrul proiectului ???Justi??ie ??n interesul copilului???, proiect finan??at de Ambasada Regatului ????rilor de Jos la Bucure??ti, potrivit urm??torului calendar:

Constanta ??? 15 septembrie 2011

Timi??oara ??? 22 septembrie 2011

Sibiu ??? 29 septembrie 2011

Cluj ??? 6 octombrie 2011

Craiova ??? 13 octombrie 2011

Ia??i ??? 27 octombrie 2011

Scopul acestor seminarii este acela de a aborda, ??ntr-o manier?? interactiv??, teme actuale ??i de larg interes pentru speciali??tii din domeniu si de a facilita schimbul de experien???? ??ntre ace??tia. ??n cadrul seminariilor vor fi analizate, at??t prin prisma legisla??iei actuale, c??t ??i din perspectiva noilor coduri, teme precum: protec??ia copilului ??mpotriva violen??ei ??i a oric??ror forme de traficare, rela??iile copilului cu familia, aspecte legate de procesul de adop??ie, modalit????ile de sanc??ionare ale minorilor afla??i ??n conflict cu legea penal??, precum ??i alte teme de actualitate.

Prelegerile vor fi sus??inute de exper??i ??n domeniu, inclusiv de lectori din cadrul Institutului Na??ional de Preg??tire ??i Perfec??ionare a Avoca??ilor.

Pentru participarea la seminarii se acord?? un num??r de 7 puncte ??n cadrul programului de preg??tire profesional?? continu?? a avoca??ilor.

Seminarul din data de 15 septembrie 2011, de la Constan??a, va avea loc ??n cadrul Universit????ii Maritime din str. Mircea cel B??tr??n nr.104, et. 1, ??n Aula ???Gavril?? Rican??? ??i ??n sala E 111.

Detalii privind locul organiz??rii celorlalte seminarii va fi anun??at ulterior.

 

Nu se percepe tax?? de participare la seminarii.

 

Seminariile vor ??ncepe la ora 9.00 ??i se vor ??ncheia la ora 18.00, cu o pauz?? de mas?? ??i dou?? pauze de cafea. Masa de pr??nz ??i cafeaua pentru participan??i sunt oferite de organizatori. 

 

Participarea la seminarii trebuie confirmat?? de cei interesa??i prin email, ??n aten??ia dnei. Davina Bistrian (davina_bistrian@yahoo.com), cu cel pu??in o s??pt??m??n?? ??naintea datei seminarului.

 

 

 

PRE??EDINTE,

 

Av. dr. Gheorghe Florea

 


Inapoi