tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

organizarea si exercitarea profesiei de avocat


Av??nd ??n vedere Ordonan??a de urgen???? a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul
public judiciar care transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE privind
??mbun??t????irea accesului la justi??ie ??n cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de
reguli minimale comune referitoare la asisten??a judiciar?? acordat?? ??n cadrul acestor
categorii de cauze,
Lu??nd ??n considerare faptul c?? prevederile art.23 ??i art.35 alin.(2) din Ordonan??a
de urgen???? a Guvernului nr.51/2008, potrivit c??rora acordarea ajutorului public judiciar
sub forma asisten??ei prin avocat judiciare sau extrajudiciare se va realiza ??n condi??iile
prev??zute de Legea nr.51/1995,
Av??nd ??n vedere c??, la momentul actual, ??n lipsa reglement??rii condi??iilor de
acordare a ajutorului public judiciar sub forma asisten??ei prin avocat, judiciare sau
extrajudiciare, destinatarii reglement??rii (cet????eni rom??ni, cet????eni din statele membre
ale Uniunii Europene, cet????eni str??ini ??i apatrizi) nu au acces ??n mod eficient la
aceast?? form?? de asisten????, acest lucru fiind de natur?? a afecta accesul acestora la
justi??ie,
Av??nd ??n vedere c?? organizarea eficient?? a profesiei de avocat reprezint?? o
premis?? pentru asigurarea unei asisten??e juridice de calitate ??i, implicit, a unei
asisten??e judiciare de un nivel optim,
??in??nd cont c?? organizarea activit????ii de acordare a ajutorului public judiciar, ??n
orice form??, face parte din m??surile de asigurare a standardelor minime pentru ca
sistemul de asisten???? judiciar?? s?? fie considerat ca asigur??nd un acces efectiv la
justi??ie cet????enilor statelor membre ale Uniunii Europene, iar ??nt??rzierea ??n organizarea
acestui sistem poate avea consecin??e grave cu privire la eficien??a ??i operativitatea
acord??rii asisten??ei, at??t pentru cet????enii rom??ni, c??t ??i pentru cet????enii din celelalte
state membre ale Uniunii Europene,
Lu??nd ??n considerare faptul c?? asigurarea asisten??ei prin avocat, ca form?? a
ajutorului public judiciar, reclam?? necesitatea sporirii competen??ei profesionale a
avoca??ilor, ??mbun??t????irea procedurilor de selec??ie la primirea ??n profesie ??i la
dob??ndirea titlului profesional de avocat definitiv ??i cre??terea responsabilit????ii acestora
prin asigurarea cadrului institu??ional apt s?? permit?? realizarea presta??iilor avoca??iale
prin implicarea direct?? a avocatului ??n finalizarea procedurilor reclamate de ??ntocmirea
unor acte,
??n temeiul art.115 alin.(4) din Constitu??ia Rom??niei, republicat??,
Guvernul Rom??niei adopt?? prezenta ordonan???? de urgen????.

 


Inapoi