tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Februarie
06
2014
U.N.B.R.

Data: 05/02/2014

C?tre,
MEMBRII CONSILIULUI U.N.B.R.

           În ?edin?a Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 31 ianuarie 2014 s-a constatat c? nu a fost înaintat un material întocmit de Comisia pentru analiza prevederilor cu caracter penal din Legea nr. 51/1995 sau alte legi, cu inciden?? asupra profesiei de avocat, constituit? în ?edin?a Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013, (Av. Ion Ilie-Iord?chescu, Av. Gheorghi?a Stoian, Av. Nicolae Baier, Av. Victor Bleahu, Av. Ion Chelaru, Av. Nicolae-Vlad Popa) care s? cuprind? propunerile privind sistematizarea ?i îmbun?t??irea reglement?rilor cu caracter penal cuprinse în Legea nr. 51/1995, care vizeaz? protec?ia profesiei de avocat ?i a avoca?ilor, astfel cum s-a decis prin Hot?rârea Consiliului U.N.B.R. nr. 885/14 decembrie 2013 (pct. D). 

           În consecin??, nu sunt înc? finalizate propunerilor suplimentare de completare a reglementarilor privind profesia de avocat din perspectiva corel?rii legisla?iei speciale privind ocrotirea prin mijloace de drept penal a avocatului, în exercitarea profesiei, cu prevederile Noului Cod penal ?i ale Noului Cod de procedur? penal?, deoarece nu exist? un material întocmit de Comisia pentru analiza prevederilor cu caracter penal din Legea nr. 51/1995 sau alte legi, cu inciden?? asupra profesiei de avocat. 

           La U.N.B.R. s-au înregistrat dou? materiale întocmite de domnul decan av. Ion Ilie-Iord?chescu (ref. la art. 276, art. 269 alin. (1), art. 271, art. 278 NCP ?i art. 90 NCPP) ?i doamna consilier av. Stoian Gheorghi?a (ref. la art. 276 ?i art. 269 alin. (1) NCP).

            Materialele au fost date publicit??ii de c?tre cei doi consilieri pe site-urile www.luju.ro ?i www.juridice.ro .

           În ?edin?a Consiliului U.N.B.R. din 27 martie 2014 se va dezbate ?i se va finaliza materialul ce urmeaz? a fi propus Congresului avoca?ilor ca reprezentând propuneri dezb?tute în Consiliul U.N.B.R.

           Profesia de avocat nu a fost implicat? institu?ional în m?surile de preg?tire a punerii în aplicare a noului Cod penal ?i a noului  Cod de procedur? penal? sau în demersurile pentru ini?ierea unor modific?ri legislative ale acestora.

           Comisia Permanent?  a U.N.B.R. nu se îndoie?te ca  decanii, ceilal?i membri ai Consiliului U.N.B.R., consiliile barourilor ?i, în mod special, responsabilii cu activitatea de asisten?? judiciar? de la nivelul fiec?rui barou, vor lua, în limitele atribu?iilor ce la revin, m?surile organizatorice adecvate pentru ca eventualele distorsiuni în aplicarea noii legisla?ii penale s? fie evitate.

Comisia Permanent? a U.N.B.R.

Februarie
06
2014
U.N.B.R.

Data: 05/02/2014

C?tre,
MEMBRII CONSILIULUI U.N.B.R.

În aten?ia:

- I.N.P.P.A.
- C.A.A.;
- A.E.G.R.M.

          Potrivit hot?rârii Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013, în ?edin?a din 31.01.2014, Comisia Permanent? a Uniunii Na?ionale a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), a luat în examinare propunerea de modificare ?i completare a prevederilor art. 23 ?i 24 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ?i exercitarea profesiei de avocat, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

          Comisia Permanent? a apreciat c? hot?rârea Consiliului U.N.B.R. de a pune în discu?ia corpului profesional propunerile susmen?ionate a fost corect? iar demersul institu?ional al decanilor ?i consiliilor barourilor care au procedat la dezbaterea efectiv? a propunerilor, potrivit hot?rârii Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013, este expresia democra?iei profesionale bazat? pe respectarea legii.

          Comisia Permanent? a luat în considerare pozi?ia tuturor avoca?ilor care au preferat s? comunice public punctul lor de vedere, într-un demers care se impunea a fi bazat pe principii fundamentale în dezvoltarea institu?ional? a profesiei ?i în promovarea profesiei în spa?iul public, cu respectarea cadrului normativ în vigoare ?i a principiilor fundamentale ale profesiei de avocat inclusiv prin respectarea dreptului fiec?rui justi?iabil de a alege/a schimba un avocat pentru fiecare serviciu profesional impus de evolu?ia posibil? a unui litigiu în c?ile de atac, cu respectarea dreptului la alegerea avocatului.

            Comisia Permanent? a constatat c? propunerea înaintat? Consiliului U.N.B.R. de c?tre Comisia desemnat? în ?edin?a Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013 nu s-a bazat pe consultarea prealabil? a avoca?ilor ?i nu este acceptat? de majoritatea consiliilor barourilor, în numele c?rora s-au f?cut comunic?ri la U.N.B.R.

Comisia Permanent? a U.N.B.R.

Ianuarie
21
2014
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL U.N.B.R.


HOTARÂREA nr. 885 din 14 decembrie 2013

privind luarea masurilor corespunzatoare pentru adoptarea si intrarea în vigoare a propunerilor privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

citeste/descarca intreg documentul

Ianuarie
17
2014
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL U.N.B.R.

HOTARÂREA nr. 852
14 decembrie 2013


Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) a luat în examinare Proiectul de modificare si completare a Statutului profesiei de avocat întocmit de Comisia desemnata în sedinta Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013 dupa validarea Raportului prezentat în sedinta consiliului de la aceeasi data de catre Comisia pentru centralizarea propunerilor si elaborarea unor proiecte vizând modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor precum si a legislatiei din alte domenii, cu incidenta asupra profesiei de avocat, constituita de Congresul avocatilor din 29-30 martie 2013 pentru analiza si sintetizarea propunerilor înaintate Congresului avocatilor de catre barouri si avocati sau desprinse din lucrarile Congresului.

citeste/descarca intreg documentul

Ianuarie
17
2014
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

NR. 29/17.01.2014

IN ATENTIA AVOCATILOR BAROULUI GALATI

In conformitate cu disp.art. 42 din Legea nr.51/9 iunie 1995- modificata- si a art. 231 din Statutul profesiei de avocat,avocatii au obligatia sa se asigure pentru raspunderea profesionala ;

Neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege si statut , constituie abatere disciplinara si are drept consecinta - conform disp.art. 231 alin.7 din Statutul profesiei de avocat - neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei;

Fata de aceasta ,va rugam ca in cel mai scurt timp cu putinta sa depuneti la secretariatul Baroului o copie a politiei de asigurare, in situatia in care aveti deja incheiat un contract cu o firma de asigurari , sau in cel mult o saptamana sa va preocupati de rezolvarea acestei probleme ;

DECAN,
Avocat Ion Popa
Baroul Galati

Ultimele noutati

Procedura operationala

08 Aprilie 2020
Procedura operationala

 Doc_Apr_08_20201_1.pdf
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-28.februarie.2019

20 Ianuarie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/02/2019 - 28/02/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2019

17 Decembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2019 - 31/01/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2018

19 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/12/2018 - 31/12/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2018

01 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/11/2018 - 30/11/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2018

20 Septembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/10/2018 - 31/10/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2018

20 August 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/09/2018 - 30/09/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2018

18 Iulie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/08/2018 - 31/08/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2018
Afla mai multe